← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
7ΚΩΦΟΡ10-3ΥΜ
Αρ. πρωτοκόλλου
1933/75870
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-05-16
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Γλύφας Ν. Φθιώτιδας»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΚΩΦΟΡ10-3ΥΜ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
401
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
384
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
344
Χ (ΕΓΣΑ 87)
410505.891
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4311645.338
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.951800
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.968930
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
5670