← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΘΩΔ4653Π8-ΛΡ9
Αρ. πρωτοκόλλου
22233
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-05-16
Θέμα
: Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων της με α.π. οικ. 140284-22-11-2005 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για το έργο: «Αναβάθμιση και Λειτουργία Υφιστάμενου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ), 400-150KV ΑΧΑΡΝΩΝ, Ν. Αττικής» σε εφαρμογή του άρθρου 5, του Νόμου 4014-2011.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας έργου
ΑΔΜΗΕ Α.Ε
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΘΩΔ4653Π8-ΛΡ9/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
403
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
392
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
105
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
439