← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ω5ΕΠ4653Π8-Κ7Β
Αρ. πρωτοκόλλου
101446
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-05-16
Θέμα
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 167338-04.11.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του εργοστασίου παραγωγής Πολυπροπυλενίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. – Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Θ.) που βρίσκεται εγκατεστημένο στο Δήμο Εχεδώρου του Νομού Θεσσαλονίκης.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας έργου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ(ΒΕΘ)
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω5ΕΠ4653Π8-Κ7Β/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
403
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
390
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Ναι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Ναι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Ναι
Seveso
Seveso - Upper tier
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Ναι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
170
Χ (ΕΓΣΑ 87)
6908.74
Υ (ΕΓΣΑ 87)
8519.51
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
0.079080
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
19.574380
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
23