← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
7Β03ΟΡ1Υ-ΓΑΛ
Αρ. πρωτοκόλλου
1274
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-04-16
Θέμα
2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1391-21-07-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Υπηρεσίας μας και όπως αυτή ανανεώθηκε (έως 30-07-2021) και τροποποιήθηκε με την 3825-07-12-2015 Α.Ε.Π.Ο., για τη λειτουργία της δραστηριότητας που αφορά τη «Βιομηχανία παραγωγής ξύλινων συσσωματωμάτων και εμποτισμένων ξυλοτεμαχιδίων ALFA WOOD - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» (στην οποία περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση γεώτρησης νερού πολλαπλής χρήσης καθώς και η εγκατάσταση επιπλέον μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, συνολικά αποδιδόμενης ηλεκτρικής ισχύος 999 kW), στην περιοχή της Εξοχής του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου του Ν. Δράμας, ως προς τις παρεμβάσεις σε υπό επέκταση δασικό και μη τμήμα.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ALFA WOOD - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ Α.Ε.Β.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Β03ΟΡ1Υ-ΓΑΛ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΩΣ0ΔΟΡ1Υ-91Γ, 4ΑΣΦΟΡ1Υ-Φ6Λ
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κάτω Νευροκοπίου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Δράμας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
486194
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4582642
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.397770
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.836640
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
2381