← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ω59Ν4653Π8-ΣΓΚ
Αρ. πρωτοκόλλου
11198
Ημερομηνία Καταχώρησης
06-04-16
Θέμα
1) Τροποποίηση της με α.π. 141564-25.7.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ – τμήματα: (i) από Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Αγρινίου (Κουβαράς) εως Νότιο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Κομπότι) και (ii) από Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Φιλιππιάδα) εως Ιωάννινα (Ελεούσα)» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για τη μετακίνηση ή ανακατασκευή υφιστάμενων πυλώνων της ΔΕΗ λόγω εμπλοκής με τον υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ<br /> 2) Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με α.π. 141564-25.7.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ – τμήματα: (i) από Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Αγρινίου (Κουβαράς) εως Νότιο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Κομπότι) και (ii) από Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Φιλιππιάδα) εως Ιωάννινα (Ελεούσα)» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας έργου
ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΚΕ &ΔΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω59Ν4653Π8-ΣΓΚ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εκτός ορίων Περιφέρειας
Περιφέρεια
Σε περισσοτερες από μία Περιφέρειες
Νομαρχία
Σε περισσοτερους από έναν Νομόυς
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
921