← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΙΣΤ4653Π8-ΞΛΤ
Αρ. πρωτοκόλλου
οικ.100622
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-16
Θέμα
Τροποποίηση της ΚΥΑ 85222-15.7.2002 «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην περιοχή Αίνεια του Δήμου Ν. Μηχανιώνας του Νομού Θεσσαλονίκης και για την κατασκευή και λειτουργία των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών, αντλιοστασίων και δικτύων στους Δήμους Θερμαϊκού, Μηχανιώνας, Επανωμής και Μίκρας», όπως αυτή έχει ανανεωθεί και τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 133119-2010»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας έργου
ΕΥΑΘ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΙΣΤ4653Π8-ΞΛΤ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
Θέρμης
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.489220
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.080380
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
687