← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΔΜΠΟΡ10-3ΛΞ
Αρ. πρωτοκόλλου
243/12977
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-16
Θέμα
Παράταση ισχύος της αρ. 18929-6298-11-12-2007 απόφασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων λατομείου αδρανών υλικών (Εμβαδού 175.587m2) της εταιρείας "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΛΙΑΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ", στη θέση «Τσιόκα ή Βραχάκια» της τοπικής κοινότητας Θουρίου της Δημοτικής Ενότητας Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων, Ν. Βοιωτίας
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΛΙΑΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΔΜΠΟΡ10-3ΛΞ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Ω5Δ7ΟΡ10-ΘΩΖ
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Λεβαδέων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Βοιωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
402470.74
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4258859.92
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.475340
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.883640
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
3530