← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
7ΘΚΟΟΡ1Υ-ΥΨΖ
Αρ. πρωτοκόλλου
366
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-16
Θέμα
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7986-30-10-2013-ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ-ΑΔΜΘ Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΔΑ ΒΛΛ5ΟΡ1Υ-ΓΦΓ), ως προς τις συντεταγμένες του τεμαχίου της μονάδας μυδοκαλλιέργειας, τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Γαϊτάνη Σταύρου τ. Γεωργίου, που βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή Βακούφικη Μπάρα, της Δ.Κ. Επανομής, της Δ.Ε. Επανομής, του Δ. Θερμαϊκού, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΘΚΟΟΡ1Υ-ΥΨΖ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΛΛ5ΟΡ1Υ-ΓΦΓ
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Θερμαϊκού
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
403033
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4476565
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.436680
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.858490
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
3493