← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
71ΚΙΟΡ1Υ-Δ43
Αρ. πρωτοκόλλου
4423/1882
Ημερομηνία Καταχώρησης
15-12-15
Θέμα
2η τροποποίηση, ως προς την διάρκεια ισχύος, της Α.Π. 3130-913-18-06-2008, όπως αυτή ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε ως προς την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων και την αλλαγή της επωνυμίας της εκμεταλλεύτριας εταιρείας, με την υπ’ αριθ. 3091-1609-09-10-2014 (ΑΔΑ: ΒΑΒ9ΟΡ1Υ- ΨΦΕ) Απόφαση έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και την ένταξη του λατομικού χώρου στο Δίκτυο NATURA 2000 για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 28.646 τ.μ. στη θέση «Βαθύ», Δ.Κ. Παναγιάς, Δήμου Θάσου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΘΑΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΘΑΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/71ΚΙΟΡ1Υ-Δ43/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΑΒ9ΟΡ1Υ-ΨΦΕ
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Θάσου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Καβάλας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
563522.2999
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4510419.3132
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.744830
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.754170
NATURA 2000
Ναι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
2062