← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β410ΟΡ1Φ-ΚΝΜ
Αρ. πρωτοκόλλου
1259
Ημερομηνία Καταχώρησης
06-11-12
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για το έργο: «Οδοποιία Φενεός – Λίμνη Δόξα» του Δήμου Σικυωνίων, στην Τ.Κ. Φενεού, Δ.Ε. Φενεού, Δ.Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β410ΟΡ1Φ-ΚΝΜ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
Σικυωνίων
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Κορινθίας
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.902070
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.496030
NATURA 2000
Ναι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
1951