← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β42Χ0-7ΡΔ
Αρ. πρωτοκόλλου
202887
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-11-12
Θέμα
Ανανέωση της υπ. αρ. οικ. 86892/19.09.2002 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Γ.Μ. 150kV Υ/Σ ΡΕΘΥΜΝΟΥ- Υ/Σ ΣΠΗΛΙΟΥ & Υ/Σ 150 kV/ΜΤ ΣΠΗΛΙΟΥ».<br /> <br />
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)
Φορέας έργου
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β42Χ0-7ΡΔ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εκτός ορίων Δήμου και εντός ορίων Νομού
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Ρεθύμνου
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Κρήτης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Ρεθύμνου
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
442