← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΓΟΡ1Φ-0ΗΕ
Αρ. πρωτοκόλλου
1591 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-10-12
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων σταθμού ξηράς σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» με κωδικό θέσης σταθμού «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΤΒ – 0320102» Δήμου Σαρωνικού, Νομού Κορινθίας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
ΟΤΕ ΑΕ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΓΟΡ1Φ-0ΗΕ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κορινθίων
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Κορινθίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
409208.883
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4181141.854
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.775720
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.970750
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
5354