← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β40ΖΟΡ1Φ-Ν31
Αρ. πρωτοκόλλου
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 388
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-10-12
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη μετεγκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.», από τη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Νήσου Οβριός, στη Νήσο Άγιος Πέτρος του Σαρωνικού κόλπου, του Νομού Κορινθίας, που θα λειτουργήσει σε συνέχεια και ως επέκταση υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, με σκοπό τη δημιουργία ενιαίας μονάδας πάχυνσης, ετήσιας δυναμικότητας 510 τόνων.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β40ΖΟΡ1Φ-Ν31?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κορινθίων
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Κορινθίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
426840.883
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4179563.275
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.763070
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.171100
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
4744