← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΒΛ0Ζ0-ΥΡΤ
Αρ. πρωτοκόλλου
172222
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-12-13
Θέμα
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 125997/27-05-2010 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150KV και Υποσταθμός Aνύψωσης μέσης τάσης (Υ/Σ 20/150KV) για την διασύνδεση του Αιολικού Πάρκου ισχύος 22.95MW στη θέση ‘’Μαγούλα - Καζάκου - Χοίρος - Διπλόν - Ράχη - Σημαίαι’’ με το ΚΥΤ Νέας Σάντας, Νομών Ροδόπης και Έβρου», α) ως προς την διατήρηση των διανοιχθέντων οδών προσπέλασης στους πυλώνες της Γ.Μ. με την κατάργηση του όρου Β.3 και β) ως προς την αλλαγή του φορέα του έργου από «ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ» σε «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)
Φορέας έργου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ0Ζ0-ΥΡΤ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εκτός ορίων Νομού και εντός ορίων Περιφέρειας
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Σε περισσοτερους από έναν Νομούς
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
639