← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΒΛΛΑΟΡ1Γ-0ΝΨ
Αρ. πρωτοκόλλου
13648/653
Ημερομηνία Καταχώρησης
30-10-13
Θέμα
) Ανανέωση της αρ. 10398/28.3.2008 απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της βιομηχανίας επεξεργασίας εσπεριδοειδών «ΑΡΑΧΘΟΣ Α.Ε» δυναμικότητας 700tn/d σε επεξεργασμένα νωπά εσπεριδοειδή εγκατεστημένη στη θέση «Κολομόδια» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής Δ.Ε. Αράχθου του Δ. N. Σκουφά Π.Ε. Άρτας και<br /> Β) Τροποποίηση της αρ. 52888/12.10.2010 απόφασης Γ.Γ.Π.Η περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της διαχείρισης – διάθεσης των φλοιών εσπεριδοειδών (ΧΥΤΦ) της «ΑΡΑΧΘΟΣ Α.Ε.» δυναμικότητας 1333tn/d εγκατεστημένη στη θέση «Μαναρέκες» της Δ.Ε. Αράχθου του Δ. Ν. Σκουφά Π.Ε. Άρτας
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
ΑΡΑΧΘΟΣ Α.Ε
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛΑΟΡ1Γ-0ΝΨ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Νικολάου Σκουφά
Περιφέρεια
Ηπείρου
Νομαρχία
Άρτας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
237865.027
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4331002.181
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.091410
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
20.970880
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
3215