← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΔΟΡ1Υ-ΝΥΨ
Αρ. πρωτοκόλλου
3697
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-08-12
Θέμα
Ανανέωση- τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.5619/10.06.05 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας κλασικού τύπου 3(*), με διακριτικό τίτλο «ΑΦΥΤΙΣ», ιδιοκτησίας ΒΟΕΒΟΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., στην εκτός σχεδίου περιοχή Δ.Κ. Αφύτου Δ. Κασσάνδρας Π.Ε. Χαλκιδικής.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΒΟΕΒΟΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΔΟΡ1Υ-ΝΥΨ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κασσάνδρας
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Χαλκιδικής
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.099310
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.440150
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
3436