← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β4120-Ρ26
Αρ. πρωτοκόλλου
37317/1765
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-08-12
Θέμα
Τροποποίηση- Ανανέωση της με αρ. πρωτ. 125190/26.7.2002 Κοινής Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΟΤ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την επέκταση και λειτουργία της υφιστάμενης τουριστικής εγκατάστασης ξενοδοχείου ΑΑ τάξης (πολυτελείας) με την επωνυμία «OLYMPIAN VILLAGE» συνολικής δυναμικότητας 1338 κλινών (επέκταση κατά 673 κλίνες), εντός γηπέδου εμβαδού 171.328,15τ.μ στη θέση «MIRAMARE», Σκαφιδιά του Δήμου Πύργου του Ν. Ηλείας, ιδιοκτησίας “Ε.Π.Τ.Ε.Α Α.Ε”».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Φορέας έργου
Ε.Π.Ε.Α. Α.Ε.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4120-Ρ26?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Πύργου
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Ηλείας
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.698970
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.325410
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
598