← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β4120-351
Αρ. πρωτοκόλλου
37313/1766
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-08-12
Θέμα
Τροποποίηση & ανανέωση χρονικής διάρκειας ισχύος της με αρ. πρωτ. 124258/1817/13.10.05 Κοινής Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ- ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την αναβάθμιση- αλλαγή χρήσης μη κύριας τουριστικής μονάδας εγκατάστασης διημέρευσης- κέντρου αναψυχής σε κύρια ξενοδοχειακή μονάδα κλασικού τύπου και τη λειτουργία αυτής , τάξεως τεσσάρων αστέρων (4*) & δυναμικότητας 210 κλινών, εντός γηπέδου εμβαδού 18.252,45τ.μ εκτός ορίων οικισμού Πλατανιά, Δήμου Πλατανιά, Ν. Χανίων, ιδιοκτησίας εταιρείας ΑΠΛΑΔΑ Α.Ε»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Φορέας έργου
ΑΠΛΑΔΑΣ Α.Ε.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4120-351?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Πλατανιά
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Χανίων
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
35.518920
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.893030
NATURA 2000
Ναι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
204