← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β4ΓΛΟΡ1Υ-Μ42
Αρ. πρωτοκόλλου
2640
Ημερομηνία Καταχώρησης
14-08-12
Θέμα
Τροποποίηση της υπ’ αρίθ πρωτ. 3379/15-09-2011 Απόφασης ΈγκρισηςΠεριβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Υπηρεσίας μας, όπως αυτή τροποποιήθηκεμε την υπ’ αριθμ.5135/13-02-2012 Απόφαση για τη λειτουργία «Υφιστάμενης μημετακινούμενης προβατοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 5000 προβάτων και1500 αιγών (130 ισοδύναμα ζώα), ιδιοκτησίας της «Χατζηιωάννου Δωρόθεος &ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται εγκατεστημένη στην αγροτική περιοχή Γενισέας, τουΝομού Ξάνθης, ως προς την προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΓΛΟΡ1Υ-Μ42?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
4Α8ΨΟΡ1Υ-ΖΩ1
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αβδήρων
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Ξάνθης
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Γρεβενών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
581412.83
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4543314.69
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.056831973401515
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.947891235351562
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
6183