← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΒΟΡ1Κ-Ξ5Ω
Αρ. πρωτοκόλλου
Φ 828 / 2562 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2011
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-08-12
Θέμα
Ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΠΕΧΩ 1476/Φ.Περιβ-9/24.05.07 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 828 / 5862 / ΠΕΡΙΒ-9 / 18.09.10 Απόφαση, για τη δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών ανακυκλώσιμων υλικών, ανακύκλωσης ΟΤΚΖ, ανακύκλωσης ΑΗΗΕ και (προσωρινής) δευτερογενούς αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου – οξέος και πρατηρίου υγρών καυσίμων για ιδία χρήση, της εταιρίας “ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.” στην θέση “Μαύρη Ώρα” (περιοχή ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ ΕΜ) στο Δήμο Ασπρόπυργου Αττικής
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Φορέας έργου
ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΒΟΡ1Κ-Ξ5Ω?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ασπροπύργου
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Δυτικής Αττικής
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.05982394737382
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.618288040161133
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
5807