← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β410ΟΡ1Κ-6Β6
Αρ. πρωτοκόλλου
Φ5448/2884/Περιβ.9
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-08-12
Θέμα
Ανανέωση-επαναδιατύπωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της βιομηχανίας παραγωγής και εμφιαλώσεως οξυγόνου, αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα, βιομηχανικών και ιατρικών αερίων και παραγωγής ξηρού πάγου της εταιρείας ‘Air Liquide Hellas ΑΕΒΑ’ που βρίσκεται στη θέση ‘Στεφάνι’ του Δήμου Ασπροπύργου.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Φορέας έργου
Air Liquide Hellas A.E.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β410ΟΡ1Κ-6Β6?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Ναι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Ναι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Ναι
Seveso
Seveso - Lower tier
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Ναι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ασπροπύργου
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Δυτικής Αττικής
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.05002522468359
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.590631146557598
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
1009