← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΓΟΡ1Ι-Ι35
Αρ. πρωτοκόλλου
OIK959
Ημερομηνία Καταχώρησης
02-08-12
Θέμα
Τροποποίηση της με αριθμό 1797/12.12.2007 Απόφασης του ΓΓΠΝΑ που αφορά στην μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας ιδιοκτησίας «ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε.» ως προς :<br /> 1. Την προσθήκη του Ιχθυογεννητικού σταθμού αναπαραγωγής τσιπούρας – λαβρακίου ετήσιας δυναμικότητας 1.000.000 ιχθυδίων η οποία εκ παραδρομής παραλήφθηκε από την προηγούμενη απόφαση. <br /> 2. Την μετατροπή των εκτρεφόμενων ειδών του Ιχθυογεννητικού σταθμού, από τσιπούρα – λαβράκι σε «Θαλάσσιους Μεσογειακούς Ιχθείς».<br />
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΓΟΡ1Ι-Ι35?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Λέρου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.111020
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
26.473860