← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β40ΖΟΡ1Θ-7ΞΟ
Αρ. πρωτοκόλλου
2167
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-08-12
Θέμα
Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της με αρ.πρωτ. 6413/17-12-2010 Απόφασης του Γενικού<br /> Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης<br /> μονάδας ανακύκλωσης πλαστικών, ιδιοκτησίας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», ΒΙ.ΠΕ.<br /> Ηρακλείου, Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Φορέας έργου
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β40ΖΟΡ1Θ-7ΞΟ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Ηρακλείου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Ηρακλείου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
606628.94
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3909625.95
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
35.326770
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.174810
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
5704