← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΔΟΡ1Θ-ΩΘΗ
Αρ. πρωτοκόλλου
2682
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-07-12
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου:<br /> «Αποχετευτικά Δίκτυα και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών<br /> Φράγματος Ποταμών του Δήμου Αμαρίου, Π.Ε. Ρεθύμνου»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Φορέας έργου
Δήμος Αμαρίου
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΔΟΡ1Θ-ΩΘΗ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
Αμαρίου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Ρεθύμνης
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
35.211440
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.681630
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
3821