← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΣΟΡ1Ι-81Κ
Αρ. πρωτοκόλλου
927
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-07-12
Θέμα
- Ανανέωση χρονικής ισχύος της υπ.αρ. οικ.92153/24.7.01 Κοινής Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΟΤ «Έγκρισης Περ/κών Ορων, για την επέκταση και λειτουργία υφιστάμενης τουριστικής εγκατάστασης ξενοδοχείου, με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ», κλασικού τύπου, Α Τάξης, συνολικής δυναμικότητας 800 κλινών (αύξηση κατά 256 κλίνες), εντός γηπέδου συνολικής εκτάσεως 19.163,0 τμ (κατά τίτλο 18.276,5 τμ), στην θεση «ΚΑΣΤΡΑΚΙ», Φαληρακιου, του Δήμου Καλλιθέας, της νήσου Ρόδου, νομού Δωδ/σου, ιδιοκτησίας ΞΕΝ/ΚΕΣ-ΤΟΥ/ΚΕΣ-ΒΙΟΜ/ΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΜΠΙΤΣ ΑΕ.<br /> - Τροποποίηση της υπ.αρ. οικ.92153/24.7.01 Κοινής Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΟΤ, όσον αφορά τον τελικό σχεδιασμό της μονάδας, (σε σχέση με τον αρχικά προβλεπόμενο στην εγκριθεισα Μ.Π.Ε σχεδιασμό), με την προσθήκη πτέρυγας και στο βόρειο τμήμα του γηπέδου<br />
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΑΦΜ Φορέα Έργου
094088251
Φορέας έργου
ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΜΠΗΤΣΑΕ ΠΗΓΑΣΟΣ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΣΟΡ1Ι-81Κ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
36.354930
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
28.209310
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
4846