← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΘΟΡ1Υ-ΚΜ9
Αρ. πρωτοκόλλου
2189
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-07-12
Θέμα
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία<br /> μονάδας παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της<br /> αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής<br /> ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 2,956MW, της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΘΡΑΚΗΣ<br /> Α.Ε., στη θέση «Ασπρόχωμα», Τ.Κ. Κεράμου, Δήμου Ορεστιάδας, Π.Ε. Έβρου.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
ΑΦΜ Φορέα Έργου
997992935
Φορέας έργου
ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΘΟΡ1Υ-ΚΜ9?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ορεστιάδας
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Έβρου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
696206.943
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4606237.198
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.586280
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
26.355650
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
3398