← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΘΟΡ1Υ-Ι93
Αρ. πρωτοκόλλου
2653
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-07-12
Θέμα
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία<br /> μονάδας παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της<br /> αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας<br /> από βιοαέριο, ισχύος 0,5MW, της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «STAICOS ECO –<br /> ENERGY Ε.Π.Ε.», στο αγρόκτημα Προσοτσάνης, Δ. Προσοτσάνης, Π.Ε. Δράμας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
ΑΦΜ Φορέα Έργου
997783222
Φορέας έργου
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΩΝ ΣΤΑΙΚΟΥ ΕΠΕ STAIKOS ECO ENERGY ΕΠΕ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΘΟΡ1Υ-Ι93?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Προσοτσάνης
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Δράμας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
496759.064
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4555959.435
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.157530
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.963160
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
4465