← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β4120-ΜΝΠ
Αρ. πρωτοκόλλου
200859
Ημερομηνία Καταχώρησης
25-07-12
Θέμα
Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του λατομείου αδρανών υλικών εντός της λατομικής περιοχής «Κοκκινόβραχος» του Δήμου Καλαμάτας (τέως Δήμου Θούριας) νομού Μεσσηνίας, για τις ανάγκες του τμήματος Τσακώνα – Καλαμάτα του αυτοκινητόδρομου Τρίπολης – Καλαμάτας, ως προς την εγκατάσταση και λειτουργία συγκροτήματος παραγωγής ασφαλτομίγματος εντός του λατομείου και ως προς την προσθήκη τριών επιπλέον βαθμίδων εις βάθος και προς το εσωτερικό της εκμετάλλευσης.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)
Φορέας έργου
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / ΕΥΔΕ Μελετών-Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4120-ΜΝΠ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Καλαμάτας
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Μεσσηνίας
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.086340
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.083830
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
945