← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β412ΟΡ1Κ-Α16
Αρ. πρωτοκόλλου
Φ2126/555/2012
Ημερομηνία Καταχώρησης
25-07-12
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 4,9ΜWp, της εταιρίας «TRIZINIA AIOLOS A.E.» στη θέση: «ΜΕΓΑΛΟΒΟΥΝΙ» του Δήμου Τροιζήνας, Περιφέρειας Αττικής.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Φορέας έργου
TRIZINIA AIOLOS A.E.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β412ΟΡ1Κ-Α16?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Τροιζηνίας
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Πειραιώς
Χ (ΕΓΣΑ 87)
428537
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4157913
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.568080
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.192470
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
2817