← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΘΟΡ1Υ-ΣΞ0
Αρ. πρωτοκόλλου
2298/1211
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-07-12
Θέμα
Απόρριψη αιτήματος για Ανανέωση της αρ. πρωτ. 2988/392/11-09-2003 Α.Ε.Π.Ο. της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Π.Α.Μ.Θ. Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 88.887 τ.μ. στη θέση «Καβάκια» Δ.Δ. Αγ. Κοσμά, Δ. Ορεινού, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την εταιρεία “ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.”
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΘΟΡ1Υ-ΣΞ0?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Νέστου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Καβάλας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
554106.5
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4546553.13
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.070990
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.645810
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
3328