← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΘΟΡ1Υ-3Φ5
Αρ. πρωτοκόλλου
2192/1338
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-07-12
Θέμα
Ανανέωση της Α.Π. 278/522/04-02-2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστολίθων εκτάσεως 23.324 τ.μ. στην θέση «Κάτω Χορτοκόπι», περιοχής Δ.Κ. Ελευθερούπολης, Δ. Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την “ Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Ορθή Επανάληψη απόφασης με ΑΔΑ
Β4ΛΓΟΡ1Υ-ΨΞ7
Φορέας έργου
Σ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΘΟΡ1Υ-3Φ5?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Β4ΛΓΟΡ1Υ-ΨΞ7
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Παγγαίου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Καβάλας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
519202.7
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4529421.18
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.918250
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.229820
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
5768