← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΘΟΡ1Υ-ΑΞΕ
Αρ. πρωτοκόλλου
825
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-07-12
Θέμα
Ανανέωση της Α.Π. 5389/629/14-12-2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου ψαμμίτη εκτάσεως 50.001 τ.μ. στη θέση «Μάνδρας Λόφος», στη Δ.Κ. Μάνδρας, Δ. Αβδήρων, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, από την εταιρεία “ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.”
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΘΟΡ1Υ-ΑΞΕ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αβδήρων
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Ξάνθης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
585422.68
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4540454.71
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.013380
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.017680
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
6018