← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΘΟΡ1Υ-ΙΡ9
Αρ. πρωτοκόλλου
2720
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-07-12
Θέμα
Τροποποίηση της 3195/05-04-2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών εκτάσεως 182.140,04 τ.μ. που αποτελείται από α) λατομείο αδρανών υλικών εκτάσεως 87.050,0 τ.μ. και β) χώρο εγκαταστάσεων – αποθήκη αδρανών – δεξαμενή νερού, εκτάσεως 95.090,04 τ.μ., της εταιρείας “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”, που βρίσκεται στη θέση «Βουβό και Κιρκάελ», Δ.Δ. Μάκρης, Δ. Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου (εντός λατομικής περιοχής).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΘΟΡ1Υ-ΙΡ9?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Β4ΩΗΟΡ1Υ-4ΣΔ
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αλεξανδρούπολης
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Έβρου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
647085.51
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4526445.12
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.878430
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.747420
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
3127