← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΙΟΡ1Γ-ΑΕ7
Αρ. πρωτοκόλλου
36480/1491
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-07-12
Θέμα
Τροποποίηση και Παράταση Χρόνου Ισχύος της με Α.Π. 49107/1453 (σχετ. 47896/1419, 45271/1343,<br /> 44335/1311, 41226/1187, 38853/1143, 36345/1084)/04.08.2010 Απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτ.<br /> Μακεδονίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Ερευνητικές εργασίες προς διαπίστωση<br /> ύπαρξης σχιστολιθικών πλακών σε έκταση 27.128,00 τ.μ. στη θέση ‘Γκουλέτσος’ της Τ.Κ. Ομαλής<br /> της Δ.Ε. Τσοτυλίου του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,<br /> ιδιοκτησίας του κ. Σταμόπουλου Θωμά του Νικολάου». Η τροποποίηση αφορά τη μείωση της έκτασης<br /> επέμβασης των ερευνητικών εργασιών.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
Σταμόπουλος Θωμάς του Νικολάου
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΙΟΡ1Γ-ΑΕ7?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Βοΐου
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Κοζάνης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
266210.93
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4458263.61
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.2448200
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.2532400
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
5853