← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΙΟΡ1Γ-ΦΘΑ
Αρ. πρωτοκόλλου
33588/1392
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-07-12
Θέμα
Τροποποίηση της με Α.Π. 117326/3378 (σχετ. 107527/3111, 105047/3052) / 24.12.2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Γ.Γ.Π.Δ.Μ. για τη λειτουργία του έργου : «Υφιστάμενη Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου και ξηραντηρίου – εμποτιστηρίου ξύλου» της εταιρείας «ΧΛΙΑΠΑΣ Α.Ε.» στο 7ο χλμ της Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας στη θέση «Αμμορυχείο» στην εκτός σχεδίου κτηματική περιοχή της Δημ. Ενότητας Πετρανών του Δ. Κοζάνης στην Περιφ. Ενότητα Κοζάνης, λόγω μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
ΑΦΜ Φορέα Έργου
094378137
Φορέας έργου
ΧΛΙΑΠΑΣ ΑΕΒΕ ΞΥΛΟΥ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΙΟΡ1Γ-ΦΘΑ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
n
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
n
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Κοζάνης
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Κοζάνης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
326168.71
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4462531.2
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.297830
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.956480
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
6192