← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΙΟΡ1Γ-3ΗΘ
Αρ. πρωτοκόλλου
37087/1515
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-07-12
Θέμα
Τροποποίηση της με Α.Π. 158177/02.07.2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Α.Π. 171024/28.04.2011 όμοια Απόφαση) της εγκατάστασης της βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων ξύλου της εταιρείας «ALFA WOOD – ΠΙΝΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» που λειτουργεί στη θέση «Μαγούλα» της Τ.Κ. Μαυραναίων της Δ.Ε. Θεοδώρου Ζιάκα στο Δ. Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών, λόγω διαφοροποίησης του τρόπου διάθεσης της επεξεργασμένης εκροής της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του εργοστασίου σε υπεδάφιο πεδίο, σε εφαρμογή της Εγκυκλίου με Α.Π. οικ.205988/14.12.11 του ΥΠΕΚΑ, χωρίς καμία αλλαγή στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ, στη δυναμικότητα παραγωγής της καθώς και στον τρόπο λειτουργίας της ΕΕΛ.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΙΟΡ1Γ-3ΗΘ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Γρεβενών
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Γρεβενών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
275034.40
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4435454.89
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.0419600
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.3648200