← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΒΟΡ1Υ-Ν4Λ
Αρ. πρωτοκόλλου
οικ. 4718
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-07-12
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) του έργου: «Βελτίωση δασικής οδού “Ξηρόρεμα-Ερείπια Πέτρινου” σε μήκος 3+976χλμ. και διάνοιξη δασικής οδού σε μήκος 1+087,7χλμ., εντός της περιοχής Natura 2000 GR 1260001 “ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ-ΚΡΟΥΣΙΑ-ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΠΕΛΕΣ, ΑΓΓΙΣΤΡΟ-ΧΑΡΩΠΟ” στην Π.Ε. Σερρών».<br /> <br /> ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: Δ/νση Δασών Σερρών-Δασαρχείο Σιδηροκάστρου<br />
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Δ/νση Δασών Σερρών-Δασαρχείο Σιδηροκάστρου
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΒΟΡ1Υ-Ν4Λ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εκτός ορίων Δήμου και εντός ορίων Νομού
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Σερρών
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Σερρών
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
3620