← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β4ΩΓΟΡ1Υ-4ΝΡ
Αρ. πρωτοκόλλου
595
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-07-12
Θέμα
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (αναθεώρηση και ανανέωση) για τηλειτουργία των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμωντης εταιρείας «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ –ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.», που βρίσκονται στην περιοχή παραλίαςΜαΐστρου, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΩΓΟΡ1Υ-4ΝΡ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Ναι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Ναι
Seveso
Seveso - Lower tier
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αλεξανδρούπολης
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Έβρου
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Γρεβενών
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.85186480359039
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.906448364257812
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
1362