← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΕΟΡ1Υ-4Μ9
Αρ. πρωτοκόλλου
4758
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-07-12
Θέμα
Ανανέωση/Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 5459/17-6-2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της δραστηριότητας «Μονάδα Παραγωγής απορρυπαντικών, υδατικών διαλυμάτων αμμωνίας και ανακύκλωσης υπολειμμάτων ψευδαργύρου» της Λαμπρινός Ι.Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ» (ΑΦΜ 082103833), που είναι εγκατεστημένη στο Ο.Τ. 43 της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης<br /> <br />
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Λαμπρινός Ι.Γ. & Σια Ο.Ε. 'ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ'
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΕΟΡ1Υ-4Μ9?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δέλτα
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.68807415457567
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.790472507476807
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
4971