← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β4910-ΧΜΦ
Αρ. πρωτοκόλλου
198026
Ημερομηνία Καταχώρησης
02-07-12
Θέμα
Θέμα : Ι) Ανανέωση της ισχύος και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Δημιουργία ταμιευτήρα στην περιοχή Τάκας – Τεγέας Επαρχίας Μαντινείας Ν. Αρκαδίας με σκοπό την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών του νότιου τμήματος του Μαντινειακού Οροπεδίου» που εγκρίθηκαν με την υπ΄ αρ. 44569/20-3-1997 Κοινή Υπουργική Απόφαση και ανανεώθηκαν και τροποποιήθηκαν με την υπ΄ αρ. 127271/25-6-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση.<br /> ΙΙ) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Δίκτυα αρδευτικά – Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Τάκας Ν. Αρκαδίας». <br /> ΙΙΙ) Κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων των ως άνω έργων σε ενιαία Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.<br /> <br />
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)
Φορέας έργου
ΥΠ.ΑΓΡΟΤ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ-Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4910-ΧΜΦ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εκτός ορίων Δήμου και εντός ορίων Νομού
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Αρκαδίας
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Αρκαδίας
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
931