← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β4ΛΡΟΡ1Υ-Ν6Β
Αρ. πρωτοκόλλου
2074
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-06-12
Θέμα
Δεύτερη (2η) τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 25009/2314/11-05-2010 Απόφασης ΈγκρισηςΠεριβαλλοντικών Όρων της Υπηρεσίας μας για την «Απόληψη αμμοχαλίκων και τηνεγκατάσταση μονάδας διαλογής αδρανών υλικών» στην περιοχή Πολυάνθου τουΔήμου Ιάσμου στο Νομό Ροδόπης για την εγκατάσταση συγκροτήματος επεξεργασίας(εναλλακτική διαχείριση) αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις(ΑΕΚΚ) στο αγροτεμάχιο αριθ. 68 (έκτασης 13.124,44 τ.μ.) και για τη διενέργειααμμοχαλικοληψίας στο αγροτεμάχιο αριθ. 69 (έκτασης 32.375,16 τ.μ.), από τηνΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ..
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΛΡΟΡ1Υ-Ν6Β?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ιάσμου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Ροδόπης
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Ροδόπης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
602212.890
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4552081.270
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.11614999999999753300
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.219250999999999862670
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
4520