← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β4ΛΞΟΡ1Υ-Ω4Ρ
Αρ. πρωτοκόλλου
1925/1327
Ημερομηνία Καταχώρησης
26-06-12
Θέμα
Ανανέωση της Α.Π. 2779/573/28-7-2005 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστολίθων εκτάσεως 25.709 τ.μ. στην θέση «Αγίασμα», περιοχής Δ.Δ. Ελευθερούπολης, Δ. Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την “ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΛΞΟΡ1Υ-Ω4Ρ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Παγγαίου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Καβάλας
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Γρεβενών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
478058.98
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4529542.18
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.919275
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.741209
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.919275
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.741209
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
4558