Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου Λεσβιακή Πτηνοτροφεία ΑΕ
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου 1286
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 04/10/2023
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΝΑΙ
Αρ. πρωτοκόλλου έκθεσης ελέγχου/κλήσης σε απολογία 32464
Η έκθεση ελέγχου/κλήση σε απολογία σε pdf af_26_f_304mpe_Diavivash_ProswrinhsEktheshsEleghouSigned.pdf
Ημερομηνία έκθεσης ελέγχου/κλήσης σε απολογία 04/12/2023
Άλλα διοικητικά μέτρα που ελήφθησαν (προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας, σχέδιο συμμόρφωσης κ.α.)»
Αριθμός Επιθεώρησης 707124
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 15 Μαρτίου, 2024