Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου 266
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 24/11/2022
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΝΑΙ
Αρ. πρωτοκόλλου έκθεσης ελέγχου/κλήσης σε απολογία 170859/2776/21-12-2022
Η έκθεση ελέγχου/κλήση σε απολογία σε pdf 2776_2022.pdf
Ημερομηνία έκθεσης ελέγχου/κλήσης σε απολογία 21/12/2022
Αριθμός Επιθεώρησης 705284
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 10 Ιανουαρίου, 2023