Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου ΔΕΗ / Δνση Παραγωγής Νησιών
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου 1124
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 04/08/2022
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΝΑΙ
Το έγγραφο με το οποίο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος -ΑΠΟΛΟΓΙΑ-ΑΣΠ-ΑΝΔΡΟΥ.pdf
Αρ. πρωτοκόλλου έκθεσης ελέγχου/κλήσης σε απολογία οικ. 111498/1850
Ημερομηνία έκθεσης ελέγχου/κλήσης σε απολογία 26/08/2022
Βεβαιώθηκε παράβαση ή έγινε εισήγηση επιβολής προστίμου; ΝΑΙ
Διαπιστώθηκε περιβαλλοντική ζημία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 9 του Π.Δ. 148/2009; ΟΧΙ
Άλλα διοικητικά μέτρα που ελήφθησαν (προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας, σχέδιο συμμόρφωσης κ.α.)» 2197_2022.pdf
Αριθμός Επιθεώρησης 704731
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 8 Σεπτεμβρίου, 2022