Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΑΥΛ)
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 23/03/2022
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΝΑΙ
Αρ. πρωτοκόλλου έκθεσης ελέγχου/κλήσης σε απολογία 16261
Η έκθεση ελέγχου/κλήση σε απολογία σε pdf af.12-f.121mpe_Proswrinh_Ekthesh_Elegchou_EEL_Mhthymnas.pdf
Ημερομηνία έκθεσης ελέγχου/κλήσης σε απολογία 12/04/2022
Άλλα διοικητικά μέτρα που ελήφθησαν (προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας, σχέδιο συμμόρφωσης κ.α.)» af.12-f.121mpe_Oristikh_Ekthesh_Elegchou_EEL_Mhthymnas.pdf
Αριθμός Επιθεώρησης 704338
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 8 Ιουνίου, 2022