Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου POLYECO A.E
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου 69
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 25/05/2021
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο ΕΓΣΕΕ-ΥΠΕΝ_ΣΕΒΕ
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΝΑΙ
Αριθμός Επιθεώρησης 703082
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 25 Αυγούστου, 2021