Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου ΔΕΥΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου 3725
Ημερομηνία λήξης επιθεώρησης 26/08/2020
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 26/08/2020
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΟΧΙ
Αριθμός Επιθεώρησης 69769
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 27 Δεκεμβρίου, 2020