Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου 2890
Ημερομηνία λήξης επιθεώρησης 09/07/2020
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 09/07/2020
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΟΧΙ
Αριθμός Επιθεώρησης 69767
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 27 Δεκεμβρίου, 2020