Αναζήτηση Αδειών Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

ΚΑΔΑ 704294
Θέμα Έγκριση περιβαλλοντικών όρων των σμυριδωρυχείων Νάξου, σε περιοχές των Τ.Κ. Απειράνθου κ’ Κορώνου νήσου Νάξου, (σμυριδωρυχεία Κορώνου : 17 υπόγεια και 48 επιφανειακά και σμυριδωρυχεία Απειράνθου : 9 επιφανειακά σμυριδωρυχεία και ένα επιφανειακό με υπόγειο), με φορέα υλοποίησης το Ελληνικό Δημόσιο (Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος-ΥΠΕΝ).
Αρ. πρωτοκόλλου ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/45999/3218
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) 65ΡΡ4653Π8-ΑΛ3
Ημερομηνία Καταχώρησης 30-05-22
Φορέας έργου ΣΕΝΕ
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου A1
Ομάδα Έργου Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) ΝΑΙ
Ένταξη στο EMAS ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
NATURA 2000 ΝΑΙ
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου 5
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης 0
Εμπειρικός συντελεστής ιεράρχησης Μεσαίος
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων 20765